Boligmarkedet krever tverrfaglig arkitekturprosjektering

Et vellykket prosjekt forutsetter sømløst samarbeid mellom arkitekturprofesjonene og øvrige involverte fag. Prosjektorganisasjonen må etableres med sikte på dette, skriver interiørarkitekt MNIL Birgitte Breimo.

Innlegget er tidligere publisert i Arkitektnytt, av Interiørarkitekt MNIL Birgitte Breimo

Et vellykket prosjekt forutsetter sømløst samarbeid mellom arkitekturprofesjonene og øvrige involverte fag. Prosjektorganisasjonen må etableres med sikte på dette.

 

Byggeprosjekter er komplekse, og komplementære arkitektkompetanser er nødvendig for at kvaliteten skal bli høy nok. Som så ofte ellers er tverrfaglighet forutsetningen for et godt resultat. Alle må gå inn i prosjektet som et samlet team – på tvers av faglig bakgrunn.

 

Foto: Gry Traaen

Samkjøring helt fra start sikrer kvalitet i alle ledd og reduserer antall feil, kollisjoner og endringer sent i prosessen.

De færreste nybygg-prosjekter selger seg selv. Det er behov for stadig bedre treffsikkerhet mot tenkt kjøpergruppe, som igjen krever bedre behovsanalyser og mer spisset tjenestedesign. De utbyggerne som tar dette på alvor fra første stund, vil skille seg positivt ut i markedet, og det vil gi seg utslag på bunnlinjen.

Tett samspill mellom prosjektleder, arkitekt, interiørarkitekt, entreprenør og eiendomsmegler gjennom hele prosjektet betyr i seg selv økt kontroll. Prosjektorganisasjonen får bredt innsyn og godt overblikk over alle detaljer, og alle fag oppnår tett eierskap til resultatet. Når roller, ansvar og fremdriftsplan klargjøres innad, blir det mindre rom for misforståelser. Et tidlig samspill mellom arkitekt og interiørarkitekt kan dermed eliminere unødvendig dobbeltarbeid. Dersom man hele veien arbeider parallelt med detaljene og det store, blir resultatet bedre enn om man arbeider hver for seg.

La oss bruke boligutvikling som eksempel. Etter at arkitekten har kartlagt premisser for tomt, utnyttelsesgrad, fotavtrykk, antall etasjer osv., må interiørarkitekten på banen. Vår samlede kompetanse sikrer omforente løsninger og felles forståelse av prosjektets identitet fra dag 1. Tett samarbeid gjør at utsiden og innsiden ses i sammenheng hele tiden. Planløsninger optimaliseres, og tidlig detaljfokus sikrer praktisk arealutnyttelse, fleksible møbleringsløsninger og vektlegging av best mulig bokvalitet. Når dette er på plass før rammesøknad sendes inn, reduseres risikoen for kostbare endringer senere i prosjektet.

Med vår spisskompetanse på møbleringsplaner og materialbruk kan vi levere alle plantegninger, salgstegninger, materialplaner og spesifikasjoner samt skjemaer for bad og fast inventar. Dette avlaster arkitektene som da får økt romslighet rundt oppgaver som krever deres fulle oppmerksomhet.

3D-illustrasjoner er et av våre viktigste hjelpemidler. Akkurat som meglere benytter illustrasjoner i prospektet for å vekke interesse og øke salget, bruker vi dem for å synliggjøre material- og fargebruk og for å skape entusiasme og engasjement i prosjektorganisasjonen. En pakke bestående av materialcollager, inspirasjonsbilder og 3D-illustrasjoner gir økt forståelse for det resultatet vi i fellesskap skal frem til.

Illustrasjonene forenkler dessuten beslutningsprosessen når overflater og detaljering skal velges og sikrer best mulig overgang mellom de ulike materialene. Visualiseringen kan også være til stor hjelp i arbeidet med prising og mengdeberegning fordi samtlige aktører forstår hvordan resultatet skal bli. I tillegg er illustrasjonene selvsagt et ypperlig grunnlag for å ta stilling til tilpasninger og endringer underveis i prosjektet.

Interiørarkitektene tar for seg rom for rom og beskriver alle overflater, dører, dørvridere, listverk, fliser og fugefarge i standardleveransen. Det er kritisk viktig at standardleveranse og kvalitet beskrives før prosjektet sendes ut til prising hos entreprenør. Det kan hindre at utbygger og entreprenør låser seg til enkeltleverandører og produkter som brukes igjen og igjen, noe som er en av årsakene til at nybyggprosjekter ser helt like ut. Interiørarkitektene sørger for prosjekter som skiller seg ut.

I mange nye boligprosjekter får fellesområdene for liten oppmerksomhet i prosjekteringsfasen. Det settes ikke av tid eller midler til å tilføre det lille ekstra, og som oftest ender det med standardmaterialer som oppfyller TEK-kravene til luminanskontrast, men ikke så mye mer. Årsaken er neppe manglende interesse, men heller trange budsjetter og en budsjettpost som det er lett å kutte i.

Vi mener at kjøperne av kostbare boliger fortjener mer. De bør føle at de kommer hjem i det de parkerer bilen – eller henter posten. Gjester bør få en positiv opplevelse straks de går inn fra gaten. Vår jobb er å komplettere arkitektens oppdrag, og vi liker å si at vi tar utsiden med oss inn når vi foreslår materialer for fellesarealene. Det kan være at vi velger en flis som tar opp fargetoner fra fasaden, eller at vi bruker detaljer i tre dersom dette er benyttet utvendig. Med små grep får vi til mye, men alt må planlegges før prosjektet er priset.

For typiske boligutviklingsprosjekter gjøres en stor del av interiørarkitektens jobb unna i forprosjektet. Det skyldes at så mye av det vi foreslår må planlegges og beskrives i detalj før prisinnhenting og klargjøring for salg. Men vi er en verdifull samarbeidspartner også i detaljerings- og gjennomføringsfasene. Alt henger sammen med alt, og vi sørger for god flyt når konseptet skal realiseres. Dersom man for eksempel for sent blir oppmerksom på at en endret sjaktplassering skaper problemer for de valgte løsningene, kan det få store konsekvenser. Når interiørarkitektene er med i hele prosessen, kan vi lettere fange opp kollisjoner, og justeringer kan gjøres uten at det går på bekostning av resultatet.

Tverrfaglig arkitekturprosjektering er dessverre nedprioritert i mange boligprosjekter. Det råder fortsatt en oppfatning om at interiørarkitektene kun bidrar til økte kostnader og løsninger man ikke kan ta seg råd til. Vår egen erfaring viser at vår kompetanse og arbeidskraft ønskes velkommen, spesielt av arkitektene, bare vi kommer inn tidlig nok og er en integrert del av prosjektorganisasjonen.

Sett fra utbyggers ståsted betyr tverrfaglig arkitekturprosjektering at prosjektet vil skille seg ut i mengden. Det er et godt salgsargument og et ekstra insentiv for boligkjøperne.

Birgitte Breimo
interiørarkitekt MNIL, Monn

Lignende nyheter