Studentmedlemmene i NIL må få stemmerett

Vi trenger en sterk, innflytelsesrik og slagkraftig forening som er synlig i det offentlige rom, en forening det er attraktivt å tilhøre og som medlemmene er stolte av, mener interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

Mnil+interiørarkitekt+Trond+Ramsøskar

Tidligere publisert i arkitektnytt.no, av Trond Ramsøskar, Interiørarkitekt MNIL.

 

Vi trenger en sterk, innflytelsesrik og slagkraftig forening som er synlig i det offentlige rom, en forening det er attraktivt å tilhøre og som medlemmene er stolte av, skriver interiørarkitekt Trond Ramsøskar.

 

NIL og bransjefellesskapet mellom foreningens medlemmer ligger mitt hjerte nær. I 2021 foreslo jeg en ordning der bachelor-kandidater tas opp som fullverdige medlemmer i NIL. Forslaget ble behandlet, men ikke vedtatt på landsmøtet. Min begrunnelse for forslaget var at NILs forlengede studentmedlemskap ikke løser foreningens utfordringer. NIL har et godt rekrutteringsgrunnlag, men lar store deler av det ligge brakk.

Jeg mener fremdeles primært at bachelor-kandidatene bør gis fullt medlemskap, men på landsmøtet 28.april foreslår jeg subsidiært at studentmedlemmene får stemmerett. Begrunnelsen er grovt sett den samme som for fjorårets forslag: NIL må jobbe aktivt for å vise studentmedlemmene at de verdsettes og inkluderes på like fot med øvrige medlemmer.

NIL har tre ulike typer medlemmer: ordinære medlemmer, pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer. Siste tilgjengelige tall viser at NIL pr. 31.12.20 hadde totalt 700 medlemmer, og at disse fordelte seg med henholdsvis 446 ordinære medlemmer, 92 pensjonistmedlemmer og 162 studentmedlemmer.

Både pensjonist- og studentmedlemmer betaler en symbolsk medlemsavgift, men til forskjell fra studentene har pensjonistene stemmerett og stor påvirkningskraft, dette til tross for høyst varierende grad av yrkesaktivitet. Med dagens stemmerettsregler sender vi dermed gale signaler til studentmedlemmene.

Vi ønsker alle at NIL skal være en fremtidsrettet, dynamisk organisasjon som tiltrekker seg nye medlemmer. Unge, engasjerte studenter med klare drømmer og karrieremål er NILs fremtid. Disse er fullt oppdatert når det gjelder faglig utvikling, de er nyskapende og har kunnskap om markedet de utdanner seg for.

En bærekraftig organisasjon må bygge medlemsmassen fra bunnen, og NILs styre har gjort en formidabel jobb med å rekruttere ca. 160 studenter, et tall som styret er stolt av og bruker aktivt, senest i forbindelse med diskusjonen om BA-medlemskap. Neste steg bør være å likestille de verdifulle studentmedlemmene ved å gi dem reell innflytelse. Det er slik vi sørger for å bli en attraktiv medlemsorganisasjon også for dem.

Når medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive har større innflytelse enn fremtidens yrkesaktive, vil dette virke konserverende og bremse utviklingstakten. Jeg er klar over at mange frykter den påvirkningskraft og makt studentene vil kunne representere. Ved å innta en slik holdning hemmer man den en helt nødvendig fornyelse av organisasjonen.

Jeg håper mange deler synet mitt og gir uttrykk for dette på NILs landsmøte.

Lignende nyheter